Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI METSAÜLIÕPILASTE SELTS PÕHIKIRI (22.09.2021)

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Seltsi nimeks on mittetulundusühing Eesti Metsaüliõpilaste Selts (lühend EMEÜS), edaspidi Selts.

1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3 .Selts juhindub oma tegevuses EV seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja kodukorrast.

1.4 .Selts on eraõiguslik juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on omanimeline pitsat ja sümboolika. Seltsil on oma vara ja iseseisev bilanss. Seltsi majandusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril.

1.5. Seltsil on õigus oma nimel vallata, kasutada ja käsutada oma vara, sõlmida lepinguid, esineda hagejana ja kostjana kohtus.

1.6. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

1.7. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

  1. SELTSI EESMÄRGID

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on:

2.1.1. metsandus- ja keskkonnaalase temaatika teadvustamine ühiskonnas ning probleemide lahendamisele ja ennetamisele kaasaaitamine õppe- ja teadustööd arendavate projektide ning heakorratööde kaudu;

2.1.2. sidemete loomine ja koostööarendamine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eestis ja välismaal;

2.2. Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on Seltsil õigus:

2.2.1. kasutada oma vara ja tulu;

2.2.2. omandada enda nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi;

2.2.3 .ühineda teiste mittetulundusühingutega seadustes ettenähtud tingimustel ja korras;

2.2.4. kirjastada ja välja anda Seltsi tegevuseks vajalikke ja tegevust propageerivaid trükiseid jms;

2.2.5. asutada Seltsi-siseseid sihtotstarbelisi fonde;

2.2.6. taotleda raha ja muid varalisi vahendeid Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;

2.2.7. võtta laenu Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;

2.2.8. teha koostööd teiste Eesti vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

2.3. Selts kohustub:

2.3.1. suunama kogu tegevuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, järgides seaduse sätteid ja põhikirja nõudeid;

2.3.2. siduma administratiivkulud otseselt põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega.

  1. SELTSI LIIKMED

3.1. Seltsi liikmeks võib saada iga Eesti Vabariigis õppiv või Eesti Vabariigi kodakondsust omav metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse või puidutöötlemise tehnoloogia eriala tudeng.

3.2. Liikmeks astumise avalduse peab liikmeks soovija kinnitama allkirjaga.

3.3. Seltsi liikmeks saamise otsustab Seltsi juhatus juhatuse koosolekul, millest liikmeks soovija osa võtab.

3.4. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastu võtmise otsustab üldkoosolek.

3.5. Seltsi liikmel on õigus:

3.5.1. osaleda Seltsi tegevuses, teha ettepanekuid Seltsi tegevuse kohta ning võtta osa üldkoosolekust ja seal arutatavate küsimuste otsustamisest ning kõigist Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;

3.5.2. valida ja olla valitud juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.5.3. pöörduda Seltsi organite poole abi saamiseks ja oma õiguste tagamiseks Seltsi eesmärkidele suunatud tegevuses;

3.5.4. saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

3.5.5. astuda Seltsist Vilistlaskogu liikmeks ja saada vilistlaseks;

3.5.6. astuda Seltsist välja.

3.6. Liige on kohustatud täitma juhtorganite otsuseid ning järgima Seltsi põhikirja ja kodukorda.

3.7. Seltsi liikmestaatuse lõpetamine:

3.7.1. Seltsi liikmed saavad Vilistlaskokku astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Liikmelisus Seltsis lõpeb juhatusele avalduse esitamisele järgnevast koosolekust eeldusel, et kohustused Seltsi suhtes on nõuete kohaselt täidetud ja juhatus otsustab rahuldada Seltsi Vilistlaskokku astumise avalduse;

3.7.2. Seltsi liikmed võivad Seltsist välja astuda juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel. Liikmelisus Seltsis lõpeb juhatusele lahkumisavalduse esitamisele järgnevast koosolekust eeldusel, et kohustused Seltsi suhtes on nõuete kohaselt täidetud ja juhatus otsustab rahuldada Seltsist väljaastumise avalduse.

3.8. Seltsi liige võidakse seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:

3.8.1. kui Seltsi liige pole tasunud liikmemaksu ühe kuu jooksul, alates üldkoosoleku või liikmeks saamise vastavasisulisest otsusest;

3.8.2. kui Seltsi liige ei täida Seltsi juhtorganite kirjalikke korraldusi, rikub Seltsi üritustel korda, ei täida Seltsi põhikirjast ja kodukorrast tulenevaid muid kohustusi;

3.8.3. kui Seltsi liige on süülise tegevusega tekitanud Seltsile varalist või moraalset kahju;

3.8.4. kui Seltsi liige katkestab õpingud metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse või puidutöötlemise tehnoloogia erialal.

3.9. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata.

3.10. Seltsist väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

  1. TOETAJALIIGE

4.1. Toetajaliige peab olema Eesti Vabariigis õppiv üliõpilane (sh välistudengid).

4.2. Toetajaliikmeks astumise avalduse peab taotleja kinnitama allkirjaga.

4.3. Seltsi toetajaliikmeks saamise otsustab Seltsi juhatus juhatuse koosolekul, millest on kohustus osa võtta ka toetajaliikmeks soovijal.

4.4. Toetajaliige peab tasuma liikmemaksu.

4.5. Seltsi toetajaliikmel on õigus:

4.5.1. osaleda ja kaasa aidata seltsisisestel üritustel, kuid ei ole lubatud esindada Seltsi seltsivälistel üritustel. Piirarvuga üritustel on eelisõigus tavaliikmetel;

4.5.2. osaleda Seltsi koosolekutel, kuid puudub hääleõigus;

4.5.3 .saada teavet Seltsi tegevuse kohta.

4.6. Toetajaliige ei saa kandideerida Seltsi juhatusse, revisjonikomisjoni ning ei saa astuda Vilistlaskogu liikmeks.

4.7 .Toetajaliige on kohustatud täitma juhtorganite korraldusi ja otsuseid ning järgima Seltsi põhikirja ja kodukorda.

4.8. Seltsi liikmestaatuse lõpetamine:

4.8.1. toetajaliige saab seltsist välja astuda esitades kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele.

4.9. Toetajaliige võidakse seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:

4.9.1. kui toetajaliige on süülise tegevusega tekitanud Seltsile varalist või moraalset kahju;

4.9.2. kui toetajaliige pole tasunud liikmemaksu ühe kuu jooksul alates liikmeks saamisest või juhatuse vastavasisulisest otsusest;

4.9.3. kui toetajaliige ei täida Seltsi juhtorganite kirjalikke korraldusi, rikub Seltsi üritustel korda, ei täida Seltsi põhikirjast ja kodukorrast tulenevaid muid kohustusi.

4.10. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata.

  1. SELTSI JUHTIMINE

5.1. Üldkoosolek

5.1.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on seltsi üldkoosolek;

5.1.2. Seltsi üldkoosoleku moodustavad Seltsi liikmed;

5.1.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks korda aastas;

5.1.4. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele vähemalt seitse (7) päeva enne selle algust e-maili teel;

5.1.5. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma otsusel või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;

5.1.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte seltsi liikmetest. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lahtisel, üldkoosoleku vastavasisulise otsuse puhul, salajasel hääletamisel, lihthäälteenamusega. Otsused põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja kinnitamise, Seltsi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu kohalolijate vähemalt 2/3 poolthäälte enamusega. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek;

5.1.7. Igal üldkoosoleku liikmel on hääletamisel üks hääl. Kui liige ei saa osaleda üldkoosolekul, saab ta delegeerida allkirjastatud volitusega oma hääleõiguse teisele Seltsi liikmele. Igal liikmel saab olla üks volitus;

5.1.8. Kui üldkoosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust;

5.1.9. Üldkoosoleku toimumise käik, s.h. hääletamise tulemused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollide kättesaamine tagatakse kõigile liikmeile;

5.1.10. Üldkoosoleku otsused on täitmiseks kohustuslikud kõikidele Seltsi liikmetele.

5.1.11 .Üldkoosoleku pädevuses on:

5.1.11.1. põhikirja muutmine;

5.1.11.2. tegevuse eesmärgi muutmine;

5.1.11.3. kodukorra muutmine ja kinnitamine;

5.1.11.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

5.1.11.5. liikmemaksu muutmine;

5.1.11.6. juhatuse valimine ja tagasikutsumine;

5.1.11.7. juhatuse liikmetele tasu määramine;

5.1.11.8. revisjonikomisjoni valimine, vajadusel audiitorkontrolli määramine;

5.1.11.9. Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.1.11.10. muude tähtsamate Seltsi tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.1.11.11. juhatuse liikme tagasikutsumine lahkumisavalduse alusel.

5.2. Juhatus

5.2.1. Seltsil on kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus;

5.2.2. Juhatus juhib Seltsi tegevust ning viib ellu üldkoosoleku otsuseid põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks. Juhatuse volituste tähtaeg on üks aasta;

5.2.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosoleku võib kutsuda kokku iga juhatuse liige. Juhatuse koosolek võidakse kokku kutsuda ka 1/4 Seltsi liikmete nõudmisel;

5.2.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse liikmetele on koosolekust ette teatatud vähemalt üks päev enne koosoleku toimumist ja kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult;

Juhatus võib koosolekut kokku kutsumata otsuse vastu võtta kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;

5.2.5. Juhatus:

5.2.5.1. valib juhatuse esimehe ja aseesimehe, viimane asendab juhatuse esimeest tema äraolekul;

5.2.5.2. koostab majandusaasta aruande ja tegevusaruande, arutab need läbi ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele ja tegevusaruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed;

5.2.5.3. sõlmib lepinguid ning teeb teisi Seltsi eesmärgist tulenevaid tehinguid;

5.2.5.4. seab sisse ja korraldab Seltsi raamatupidamise ja asjaajamise ning peab liikmete arvestust;

5.2.5.5. kinnitab palga maksmise põhitingimused, vajadusel sõlmib töölepingud;

5.2.5.6. võtab vastu otsuseid teistes Seltsi tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;

5.2.5.7. otsustab Seltsi esindajate valimise teistesse organitesse.

5.2.6. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Seltsile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Seltsi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt.

  1. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

6.1. Kontrolli Seltsi tegevuse üle teostab üldkoosoleku poolt kinnitatud üheks aastaks valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon, üldkoosoleku otsusel audiitor.

6.2. Revisjonikomisjoni ei saa kuuluda juhatuse liikmed ega raamatupidaja.

6.3. Revisjonikomisjon valib komisjoni liikmete seast esimehe, kes koordineerib ja juhib revisjonikomisjoni tööd.

6.4. Revisjon viiakse läbi vähemalt kord aastas, vahetult pärast majandusaasta aruande koostamist. Aruanne esitatakse juhatusele, kes seejärel esitab selle üldkoosolekule.

6.5. Revisjonikomisjoni ülesandeks on kontrollida rahaliste vahendite otstarbekust ja kooskõla Seltsi tegevusega.

  1. VARA JA VAHENDID

7.1. Seltsi vara tekib:

7.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest juhatuse poolt määratud maksetest;

7.1.2. varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest jms;

7.1.3. tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muudest põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud üritustest;

7.1.4. muudest laekumistest, mis on vajalikud Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

7.1.5. laekumistest Vilistlasfondi, mis on vajalikud aktiivliikmete toetamiseks Eesti sisestes ja rahvusvahelistest konverentsidest ja haridusüritustest osavõtmiseks.

7.2. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mis ei ole vastuolus seadusega.

7.3. Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale, Seltsil ei ole õigust Seltsi liikme varale.

  1. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Seltsi tegevuse lõpetamine, jagunemine ja liitumine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.

8.2. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Seltsi vara üle avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või tulumaksusoodustuse nimekirjas olevale mittetulundusühingule.

  1. RAKENDUSSÄTTED

9.1. Käesolev põhikiri jõustub pärast vastuvõtmist Seltsi üldkoosoleku poolt ning registreerimist vastavas riiklikus institutsioonis.

9.2. Käesoleva põhikirja muutmise algatamise õigus on Seltsi liikmeil.